ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาษาไทย

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัวชี้วัด