เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค32201 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สิรยา วงษ์กล้าหาญ

โรงเรียนบ้านชีวิทยา

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม กราฟของฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม สมการเอกซ์โพเนนเชียล และสมการลอการิทึม

ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ฟังก์ไซน์และโคไซน์ ค่าของฟังก์ไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ การอ่านค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตาราง กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างจำนวนจริงหรือมุม อินเวอร์สฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎไซน์และโคไซน์ การหาระยะทางและความสูง

เวกเตอร์ในสามมิติเวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ และการคูณเวกเตอร์ ด้วย สเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม