เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ค31101 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สิรยา วงษ์กล้าหาญ

โรงเรียนบ้านชีวิทยา

เซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพ

เวนน์-ออยเลอร์

การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย การให้เหตุผลแบบนิรนัย

จำนวนจริง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริง การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ ค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังสมบัติของจำนวนจริงและการนำไปใช้

เลขยกกำลัง รากที่ n ของจำนวนจริง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนครรกยะ

โดยใช้ความรู้ ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม