ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ทัสนี นวรตน

โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา สาระศาสนา