มาตราตัวสะกด ป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วค่อยอ่านใบความรู้จากนั้นก็ทำแบบทดสอบหลังเรียน