มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย 7 หญิง 9