มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย 6 คน หญิง 9 คน