มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย  คน หญิง  คน รวม  คน