มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย  คน หญิง  คน รวม  คน