มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย  คน หญิง  คน รวม  คน