คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทม พิมพ์ทนต์

โรงเรียนบ้านหลุมข้าว

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิคศาตร์