ฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 4/4

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557