ภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาพูด บทสนทนาในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน