homeThai Education and Professional Teachers in Thai Society
person
Thai Education and Professional Teachers in Thai Society

ผู้สอน
นาง ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Thai Education and Professional Teachers in Thai Society

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10546

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รหัส 1012107

ชื่อรายวิชา การศึกษาไทยและครูวิชาชีพในสังคมไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)