โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีทางอวกาศ