เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ฮาริส มาศชาย

โรงเรียนดวงแก้วอิสลามนุสรณ์

ศึกษา ค้นคว้าเรื่อง วิวัฒนาการและความเป็นมาของเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รู้และเข้าใจหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละส่วน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวก

ในกิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทความสำคัญ ความก้าวหน้า พัฒนาการและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลและสารสนเทศ โครงสร้างของข้อมูล กระบวนการจัดทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูล พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โดยสามารถแยกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละชนิด เลือกใช้ซอฟต์แวร์สร้างงานได้เหมาะสมกับประเภทของาน มีมารยาท มีจิตสำนึกในการบำรุงรักษาและการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งทางตรง และทางอ้อม และใช้ในชีวิตประจำได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม สามารถคัดเลือก จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้ถูกต้อง สามารถรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ รักการทำงาน และนำความรู้มาใช้แก้ปัญหาในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข