Thai languge

ภัทรพงศ์ จำปาวัน

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรทางการศึกษา