Thai languge

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภัทรพงศ์ จำปาวัน

โรงเรียนอนุบาลเกาะคา ลำปาง

ภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรทางการศึกษา