ดนตรีนาฏศิลป์

รุ่งฤดี นนทภา

โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธ์ุพิทยาสิทธิ์

คำอธิบายชั้นเรียน

นาฏศิลป์