ภาษาอังกฤษ

ยาวานี กาโฮง

โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร