homeวิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ (ม.4)
personperson_add
วิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ (ม.4)

ผู้สอน
person
นงอักษราวรรณ จิตธรรมมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ (ม.4)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10582

สถานศึกษา
โงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)