homeวิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ (ม.4)
person
วิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ (ม.4)

ผู้สอน
นงอักษราวรรณ จิตธรรมมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ (ม.4)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10582

สถานศึกษา
โงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)