เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ (ม.4)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นงอักษราวรรณ จิตธรรมมา

โงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์