วิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ (ม.4)

นงอักษราวรรณ จิตธรรมมา

โงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของโปรแกรมประมวลผลคํา ปฏิบัติการพิมพ์และจัดการข้อความการพิมพ์เอกสารรูปแบบต่างๆ การบันทึก การจัดพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์