มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชา ท ๓๑๑๐๑