เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Classroom Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำทางการศึกษา การทำงานเป็นทีม การคิดอย่างเป็นระบบการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กรการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การบริหารจัดการในชั้นเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการทางวิชาการและงานอาชีพเพื่อพัฒนานักเรียน สถานศึกษา และชุมชน และการประเมินโครงการ (การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน)