สังคมศึกษา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3