ประถมศึกษาปีที่1-3

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรวมนักเรียนที่มีอายุระหว่าง7-9ปี