ศูนย์การเรียนชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น