เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภัทรานี พลลา

โรงเรียนบรบือ

             ศึกษา วิเคราะห์ พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ การพัฒนาแอพพลิเคชัน การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป การใช้ข้อความในเว็บเพจ การใช้ภาพกราฟิกในเว็บเพจ การใช้ตารางในเว็บเพจ การเชื่อมโยงเว็บเพจ (Links) การจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซต (Frameset) การสร้างเลเยอร์ (Layers) การสร้างฟอร์ม (Form) การสร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจ การตกแต่งเว็บเพจด้วย Timeline และ Behaviors การอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต

             ใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ การพัฒนาแอพพิเคชัน เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูป การใช้ข้อความในเว็บเพจ การใช้ภาพกราฟิกในเว็บเพจ การใช้ตารางในเว็บเพจ การเชื่อมโยงเว็บเพจ (Links) การจัดแบ่งเว็บเพจด้วยเฟรมเซต (Frameset) การสร้างเลเยอร์ (Layers) การสร้างฟอร์ม (Form) การสร้างมัลติมีเดียบนเว็บเพจ การตกแต่งเว็บเพจด้วย Timeline และ Behaviors การอัพโหลดเว็บไซต์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต

              เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถตัดสินใจนำความรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมสอดคล้องกับตามมาตรฐานการเรียนรู้