สังคมศึกษา 507 1/2557

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียน ม.5/7 ปีการศึกษา 2557 เท่านั้น