เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่6.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา

สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม