มัธยมศึกษาปีที่6.2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม