มัธยมศึกษาปีที่6.5

ปทุมวรรณ์ อะทะวงศ์ษา

สามัคคีวิทยาคม เชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม