homeวิทยาศาสร์พื้นฐาน 5
personperson_add
วิทยาศาสร์พื้นฐาน 5

ผู้สอน
person
นาย สมจิตร จอดนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสร์พื้นฐาน 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10645

สถานศึกษา
โรงเรียนบัวลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)