homeวิทยาศาสร์พื้นฐาน 3
personperson_add
วิทยาศาสร์พื้นฐาน 3

ผู้สอน
person
นาย สมจิตร จอดนอก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสร์พื้นฐาน 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10646

สถานศึกษา
โรงเรียนบัวลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีีที่ 2
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)