เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ปริสา หนูอินทร์

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ง32201 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

       ศึกษาโปรแกรมการออกแบบและการสร้างงาน 3 มิติ เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้งานการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง

       ฝึกปฏิบัติการออกแบโครงร่างชิ้นงาน การทำรูปทรง 3 มิติ การออกแบบทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบ

ผลการเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกคุณลักษณะและความสามารถของโปรแกรม Sketchup ได้

2. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Sketchup ได้

3. นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆสร้างงานการออกแบบชิ้นงานได้

4. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานตามแบบที่กำหนดได้

5. นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลาและมีวินัยในการผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกแบบชิ้นงานแอนิเมชั่น การจัดทำภาพฉายเป็นต้นด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อตนเองและสังคม

รวมทั้งสิ้น 5 ผลการเรียนรู้ 


เอกสารการสอนจาก http://www.rpk9school.com/sk8/