ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 408 วิชาที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายภาพสำหรับงานมัลติมีเดีย รหัสวิชาง30247