Chem Kru Mam 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อทดลองการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบ IBL ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Flipped Classroom