ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ศรัณย์ วงค์สารภี

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6