ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6