ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ศรัณย์ วงค์สารภี

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5