สังคมศึกษา ม.4/2557

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักเรียน ม.4