ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศรัณย์ วงค์สารภี

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1