ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ศรัณย์ วงค์สารภี

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1