ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1