ม 4.6 (2557)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2557