ุม.6/9

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนห้องเรียน ศิลป์ทั่วไป