ปฎิบัติการการเรียนรู้ชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

การทำงานในชุมชน ทฤษฎี กลวิธีสำหรับ งานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน