6/2-1/57-1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น