6/1-1/57

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สั้น