4/1-1/57

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 30203  รายวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานสามมิติ