วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5