141302 การวางแผน การจัดทำ และการประเมินโครงการ (Planning Projecting and Evaluation Project)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน