เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จัดขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน การบรรยาย การทำกิจกรรมระหว่างอาจารย์และนิสิตที่เรียนรายวิชาขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย