ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน การบรรยาย การทำกิจกรรมระหว่างอาจารย์และนิสิตที่เรียนรายวิชาขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย