นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การออกแบบมัลติมีเดีย 2