เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเข้ารหัสและความปลอดภัยบนเครือข่าย : Cryptography and Network Security

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

           ศึกษาการบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ระบบ การรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น การเข้ารหัสลับ ทั้งในระบบกุญแจเดี่ยว และระบบกุญแจคู่ รวมไปถึงเรื่องลายเซ็นดิจิตอล โดยครอบคลุมถึงการพิสูจน์สิทธิ์แบบต่างๆ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการบริหารระบบกุญแจ รวม นอกจากนั้นยังกล่าวถึงระบบเมล์แบบปลอดภัย ระบบเครือข่ายไอพีที่มีการเข้ารหัส การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในระบบ เครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยต่างๆ