homeการเข้ารหัสและความปลอดภัยบนเครือข่าย : Cryptography and Network Security
personperson_add
การเข้ารหัสและความปลอดภัยบนเครือข่าย : Cryptography and Network Security

ผู้สอน
นาย ศิวะพร วิวัฒน์ภิญโญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเข้ารหัสและความปลอดภัยบนเครือข่าย : Cryptography and Network Security

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10696

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

           ศึกษาการบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ระบบ การรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น การเข้ารหัสลับ ทั้งในระบบกุญแจเดี่ยว และระบบกุญแจคู่ รวมไปถึงเรื่องลายเซ็นดิจิตอล โดยครอบคลุมถึงการพิสูจน์สิทธิ์แบบต่างๆ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการบริหารระบบกุญแจ รวม นอกจากนั้นยังกล่าวถึงระบบเมล์แบบปลอดภัย ระบบเครือข่ายไอพีที่มีการเข้ารหัส การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในระบบ เครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)