ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 408 วิชาที่ 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดการออกแบบมัลติมีเดีย รหัสวิชา ง30245